ἀμερῆ

ἀμερῆ
ἀμερής
without parts
neut nom/voc/acc pl (attic epic doric)
ἀμερής
without parts
masc/fem/neut nom/voc/acc dual (doric aeolic)
ἀμερής
without parts
masc/fem acc sg (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • τἀμερῆ — ἀμερῆ , ἀμερής without parts neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἀμερῆ , ἀμερής without parts masc/fem/neut nom/voc/acc dual (doric aeolic) ἀμερῆ , ἀμερής without parts masc/fem acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ДИОДОР КРОН —     ДИОДОР КРОН (Διόδωρος ὁ ἐπικληθεὶς Κρόνος, по прозвищу «Крон») из Иаса в Карий (ок. 350 ок. 284 до н. э.), философ мегарик, главный представитель т. н. Диалектической школы позднего периода существования Мегарской школы. Жил и учил в Афинах и …   Античная философия

  • Sprachvergleich anhand des Vaterunsers — Vergleich der Vaterunser Texte in Sanskrit und Kaschmirisch, um 1850 Das „Vaterunser“ wird in der vergleichenden Sprachwissenschaft gelegentlich zu Hilfe gezogen, um verwandte Idiome miteinander zu vergleichen. Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • ДИОДОР КРОН — (Διόδωρος Κρόνος) (ум. ок. 307 до н. э.) из Яса в Карии – др. греч. философ мегарской школы. Жил при дворе Птолемея Сотера. О его жизни фактически ничего не известно. Д. К. выступал против Аристотеля, отрицая различие между возможным и… …   Философская энциклопедия

  • АТОМИЗМ —     АТОМИЗМ, термин, принятый для обозначения совокупности натурфилософских учений о дискретной структуре материи, времени или пространства. Традиционно применим к учению о телесных атомах (греч. ατομος, «неделимый») Демокрита и Эпикура; однако в …   Античная философия

  • невьрстьныи — (1*) пр. Неделимый: ѡвi же || непресѣкома и неврьстьны˫а [так!] телеса и гордѣниѥ и шестви˫а сдержатi ѥстьствьнѣ видима измечташасѧ. (ἀμερῆ) ГА XIII–XIV, 33–34. Ср. вьрстьныи …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • нераздѣльныи — (46) пр. 1.Неделимый; нераздельный: Вѣрѹи въ о҃ца и с҃на и ст҃ааго д҃ха. въ тр҃цю нераздѣльнѹ. Изб 1076, 29; то же ЗЦ к. XIV, 67в; Да сице рекѹ о писании. ѿ невѣжь нѣкыихъ съ||ложениѥ. на н˫аже обоихъ того же приобьщивъшесѧ ѥстьства дъвовѣрѹють.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • αμερής — ἀμερής, ές (Α) 1. αυτός που δεν αποτελείται από μέρη ή δεν διαιρείται σε μέρη, αμέριστος, αδιαίρετος 2. αμερόληπτος, ανεπηρέαστος, ειλικρινής 3. το ουδ. ως ουσ. τό ἀμερές η αμέρεια, το να είναι κάτι αδιαίρετο τά ἀμερῆ (Λογική) τα γένη που δεν… …   Dictionary of Greek

  • ՄԱՆՐԱՄԱՂ — ( ) NBH 2 0207 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c ա. Մանր մաղեալ. որպէս ալիւր, փոշի, շամանդաղ. հիւլէ. մղեղ. եւ այլն. ըստ յն. անհատ մարմին կամ անբաժանելի. ἅτομος, ἅτομα καὶ ἁμερῆ σῶματα atomus, corpus indivisibile. *Փոշի մանրամաղ: Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”